شرايط تائيد اسناد و مدارك

ترجمه اسناد مربوط به احوال شخصیه

 

نوع مدرک

شرایط تأیید

مدارک لازم جهت تأیید

شناسنامه

 

شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال حتماً باید عکس‌دار باشد.

شناسنامه  ممهور به مهر ثبت احوال ذیل ثبت وقایع اربعه قابل ترجمه و تأیید است.

چنانچه هر یک از وقایعه اربعه در شناسنامه افراد بالغ ذکر نشده باشد، ذکر مراتب در ترجمه الزامی است.

در کلیه صفحات شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال چنانچه واقعه قید شده باشد، عیناً ترجمه و در غیر این صورت درج عبارت: تا تاریخ ترجمه ازدواج و تولد فرزند در شناسنامه ثبت نگردیده توسط مترجم الزامی است.

 تعداد زوجات یا تعدد طلاق تماماً باید درج شود.

قید شماره سریال،  ممهور بودن عکس و ذکر کلمه المثنی در صورت المثنی بودن شناسنامه الزامی است.

تصویر شناسنامه در صورتی ترجمه می شود که  ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد.

شناسنامه متوفی بر اساس ضرورت‌های پیش آمده قابل ترجمه و تأیید است.

 

 

 

کارت ملی

اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی فوت

 

اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر اداره ثبت احوال بدون نیاز به ارائه شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تأیید است.

در خصوص اتباع خارجی متوفی در ایران گواهی فوت صادره از بیمارستان با مهر پزشک و نظام پزشکی یا پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

ارائه شناسنامه لازم است
 

گواهی تجرد

 گواهی تجرد صادره از اداره ثبت احوال امور خارجه قابل ترجمه و تأیید است.

ارائه شناسنامه لازم است

گواهی ولادت

 

گواهی ولادت اتباع داخلی تا ۱۵ روز قابل ترجمه و تأیید بوده و بعد از آن با ارائه شناسنامه همراه تصدیق پزشک یا مامای معتمد و تأیید نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی ولادت برای اتباع خارجه با مهر ثبت احوال امور خارجه و یا نامه از وزارت کشور با مهر و امضای مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

ارائه شناسنامه لازم است

 

 

سند ازدواج

 

 

 

 

 

 

 

سند ازدواج یا رونوشت محضری آن  ممهور به مهر دفترخانه اسناد رسمی با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراق و افغانستان) که در ایران ازدواج نموده‌اند، با نامه صادره از امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و با مهر و امضای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

ازدواج موقت و اقرار به زوجیت در صورتی تأیید می‌شود که مثل اقرارنامه در سربرگ دفاتر اسناد رسمی درج شده باشد.

قید شروط ضمن عقد در ترجمه الزامی است.

ارائه شناسنامه یکی از طرفین لازم است 

سند طلاق

سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتی که  ممهور به دفترخانه اسناد رسمی باشد، با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تأیید است.

ارائه شناسنامه یکی از طرفین لازم است

 

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است و از تاریخ صدور ۳ ماه برای ترجمه اعتبار دارد.

 

 

کارت پایان خدمت و معافیت

 

کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است. با این توضیح که پشت کارت نیز باید ترجمه شود. لکن کپی برابر با اصل آن قابل تأیید نیست. همچنین گواهی‌های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل ترجمه و تأیید است.

 

 

 

گواهینامه رانندگی

 

گواهینامه راهنمایی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط راهنمایی و رانندگی اعلام می‌شود، قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی‌های نیروی انتظامی در خصوص مفقود شدن گواهینامه نیز قابلیت ترجمه و تأیید را داراست. ترجمه و تأیید و برابر با اصل نمودن گواهینامه‌های بین‌المللی فاقد منع قانونی است.

 

 

 

اسناد

 

نوع مدرک

شرایط تأیید

مدارک لازم جهت تأیید

سند مالکیت

سند مالکیت یا المثنای آن باید  ممهور به مهر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور بوده و کلیه نقل و انتقالات اعم از فک آن یا بازداشت و رفع آن در ترجمه قید شود و با مهر دفاتر ثبت اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است. لکن کپی برابر با اصل سند مالکیت مطلقاً قابل ترجمه و تأیید نیست.

 

ارزیابی ملک

گزارش ارزیابی ملک و مستغلات توسط کارشناسان رسمی یا کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه و کارشناسان خبره به شرط تأیید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان یا دادگستری محل قابل ترجمه و تأیید است.

ارائه سند مالکیت لازم است

استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک

استعلامات ثبت اسناد در مورد املاک با مهر ثبت اسناد منطقه قابل ترجمه و تأیید است.

 

اسناد مالکیت وسایل نقلیه موتوری

اسناد مالکیت کلیه وسایل نقلیه موتوری  ممهور به مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و اسناد مالکیت ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی و ساختمانی با مهر وامضای شرکت تولیدکننده قابل ترجمه و تأیید است.

 

بیع‌نامه و اجاره‌نامه در خصوص اموال منقول و غیر‌منقول

بیع‌نامه یا قرارداد فروش و اجاره‌نامه‌هایی که از سوی دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف و به طور کلی در ارگان‌های دولتی تنظیم می‌شود، قابل ترجمه و تأیید است. همچنین نامه‌های تنظیمی از سوی تعاونی‌های مسکن و شرکت‌های ساختمانی به شرط ارائه روزنامه رسمی نیز قابل ترجمه و تأیید است.

 

وکالتنامه

وکالتنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور  ممهور به مهر و امضاء سردفتر قابل ترجمه وتأیید است. مگر اینکه از تاریخ تنظیم آن یکسال شمسی گذشته باشد که در این صورت تنفیذ دفترخانه در خصوص عدم عزل و استعفای وکیل یا فوت طرفین الزامی است. وکالتنامه تنفیذی با ارائه وکالتنامه اصلی قابل ترجمه و تأیید است. وکالت در خصوص مراقبت‌های فیزیکی طفل از سوی والدین به یکدیگر یا دیگران بدون قید حضانت یا سرپرستی بلااشکال و قابل ترجمه و تأیید است. بنابراین وکالت برای حضانت یا سرپرستی به دلیل تعلق به پدر یا جد پدری و قابل واگذاری نبودن به غیر، قابل ترجمه و تأیید نبوده و نیاز به رای دادگاه دارد.

ارائه شناسنامه موکل لازم است. نام کشور خارجی حتما باید قید گردد.

تعهدنامه

تعهدنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضاء سردفتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

ارائه شناسنامه متعهد لازم است

اقرارنامه

 

 

 

 

اقرارنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  ممهور به مهر و امضاء سردفتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است، به شرطی که مضمون اقرارنامه وفق ماده 1259 قانون مدنی تنظیم شده باشد. با توجه به مفاد اقرارنامه، ارائه مستند آن برای ترجمه و تأیید الزامی است. مثلاً برای اقرار به فرزندخواندگی ارائه رأی دادگاه، برای اقرار به تجرّد ارائه گواهی تجرد از ثبت احوال، برای اقرار به زوجیّت ارائه سند ازدواج یا شناسنامه، برای اقرار به مالکیت ارائه سند مالکیت، و برای اقرار به نسبیّت ارائه رأی دادگاه یا شناسنامه الزامی است.

ارائه شناسنامه اقرارکننده و حسب مورد مستند موضوع اقرار لازم است

استشهادیه

 

 

 

 

 

 

استشهادیه ممضی به امضا شهود در صورت ممهور بودن به مهر و امضاء دفاتر رسمی قابل ترجمه و تأیید است، بعضی از استشهادیه ها مانند صلاحیت اخلاقی، تجرد وعلیه اشخاص قابل ترجمه و تأیید نیست و در بعضی دیگر، حسب مورد ارائه مستند استشهادیه الزامی است.

استشهادیه سکونت در محل پس از احراز و تأیید نیروی انتظامی یا تنظیم اقرارنامه در دفاتر در دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است. استشهادیه کفالت والدین یا فرزندان در صورتی ترجمه و تأیید می شود که سن والدین از 60 سال بیشتر و دختر مجرد و پسر از حیث سنی کمتر از 18 سال باشد. همچنین مراتب به تأیید دفاتر اسناد رسمی یا شورای محل یا مسجد رسیده باشد.

ارائه شناسنامه لازم است

احکام دادگاه‌ها

اصول احکام قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادخواست، اظهارنامه، صورت جلسات تنظیمی در دادگاه، احضاریه و اخطاریه و به طور کلی اوراق قضائی با اعلام بلامانع بودن ترجمه از سوی شعب صادر کننده رأی قابل ترجمه و تأیید است. مگر آرای غیرقطعی صادره از شعب بدوی در مورد اشخاص مقیم خارج از کشور که باید ظرف مهلت مقرر قانونی به طرف خارجی ابلاغ شود که در این مورد یعنی طرح دعوی بین ایرانی و طرف خارجی، قطعیت حکم ملاک نیست.

 

مدارک دانشگاهی

 

نوع مدرک

شرایط تأیید

مدارک لازم جهت تأیید

مدارک کاردانی

صادره توسط مؤسسات وابسته به آموزش و پرورش و یا دانشگاه‌ها، که برحسب مورد، به تأیید اداره کل آموزش و پرورش یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، قابل ترجمه و تأیید است.

 

کارت دانشجویی

کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاه‌های کشور اعم از دولتی و غیردولتی قابل ترجمه و تأیید نیست.

 

ارزشنامه‌های تحصیلی

ارزشنامه‌های تحصیلی صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدلیل داشتن کاربرد داخلی قابل ترجمه و تأیید نیست. به استثناء مواردی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلامانع بودن ترجمه را در ظهر ارزشنامه قید می‌کند.

 

مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

دانشنامه‌های مقاطع کاردانی‌، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریزنمرات فارغ التحصیلان و غیره  ممهور به مهر و امضاء معرفی شده وزارت علوم قابل ترجمه و تأیید است.

 

مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

دانشنامه‌های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، و ریزنمرات فارغ‌التحصیلان پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی و زیرشاخه‌های آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از سوی وزارت مزبور قابل ترجمه و تأیید است.

 

مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

دانشنامه‌های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، و ریزنمرات صادره از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر ایران با مهر و امضاهای معرفی شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه مزبور قابل ترجمه و تأیید است.
 

برای مدارک جدید صادر شده که دارای هولوگرام دانشگاه آزاد هستند، مهر و تأیید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد لازم نیست.

برای مدارک رشته‌های گروه پزشکی لازم است علاوه بر تأییدهای فوق، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مدرک را مهر و تأیید کرده باشد.
 

 

گواهی‌های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی

گواهی‌های مربوط به اساتید و اعضای هیئت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد با تأیید سازمان مرکزی و امضاء معرفی دانشگاه قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

 

گواهی کار اساتید دانشگاه‌های دولتی

گواهی‌های کار مربوط به اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی با مهر و امضاء دانشگاه یا دانشکده ذیربط قابل ترجمه و تأیید است.

 

مدارک صادره از دانشگاه‌های غیر انتفاعی

این گونه مدارک با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضاهای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

 

مدارک و دانشنامه‌های صادره از سازمان امور استخدامی کشور

دانشنامه‌های صادره از سازمان امور استخدامی کشور ممهور به مهر سازمان و قید بلامانع بودن ترجمه از وزارتخانه ذیربط قابل ترجمه و تأیید است.

 

مدارک و گواهی صادره از حوزه‌های علمیه

مدارک صادره از حوزه‌های علمیه همراه با مهر و امضا مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

 

کارت نظام پزشکی

کارت نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

 

سرفصل دروس

سرفصل دروس برای کلیه رشته‌های تحصیلی و کلیه دانشگاه‌های دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد حسب مورد قابل ترجمه و تأیید است.

 

کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری

کارنامه‌های کنکور سراسری و اسامی قبول‌شدگان در روزنامه‌ها درسربرگ‌های رسمی قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشند.

 

تعیین رتبه قبولی در دانشگاه‌های دولتی و آزاد

گواهی‌نامه‌های قبولی از دانشگاه‌های دولتی با مهر سازمان سنجش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برای دانشگاه‌های آزاد با مهر و امضای معرفی شده سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل ترجمه و تأیید است.

 

مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران

مدارک مزبور با تأیید اداره امور روابط بین‌الملل وزارت آموزش و پرورش آزاد قابل ترجمه و تأیید است.

 

مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی مستقر در خارج از کشور

مدارک مزبور با تأیید اداره امور مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

 

اصل مدرک فوق دیپلم و ریز نمرات صادره از آموزشکده‌های فنی سازمان آموزش و پرورش

 

اصل مدرک فوق دیپلم و ریزنمرات صادره از آموزشکده‌های فنی سازمان آموزش و پرورش پس از تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل ترجمه و تأیید است.

 

مدارک تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، پیشدانشگاهی)

 

نوع مدرک

شرایط تأیید

مدارک لازم جهت تأیید

مدارک تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، پیشدانشگاهی)

کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی با مهر و امضاء آموزشگاه مربوطه و تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تایید است.

 

دیپلم

تأییدیه دیپلم با مهر و امضاء آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی‌های آموزشی

 

نوع مدرک

شرایط تأیید

مدارک لازم جهت تأیید

گواهی‌های صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای

گواهی‌های مهارت فنی‌ و‌ حرفه‌ای از سازمان فنی‌ و‌ حرفه‌ای در صورتی‌ که قبل از ترجمه به دفتر ارزشیابی مهارت‌های فنی‌‌ و حرفه‌ای ارائه شود و فرم تائید استاندارد اخذ شود قابل ترجمه و تأیید است.
 

اصل کارت مربیگری صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی‌های آموزشی کوتاه‌مدت ادارات دولتی

گواهی‌های صادره از سوی سازمان‌های دولتی یا دانشگاه‌ها مبنی بر گذراندن دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی‌های مراکز آموزش دوره‌های زبان

گواهی‌های صادره از مراکز آموزشی دوره‌های زبان که به صورت شرکتی اداره می‌شوند، یا مجوز آموزش و پرورش را دارا هستند با ارائه روزنامه رسمی یا مجوز آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی‌های  آموزشی کوتاه مدت شرکت‌های خصوصی

گواهی‌های صادره مبنی بر گذراندن دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت از طرف شرکت‌های خصوصی با ارائه  روزنامه رسمی حاوی فعالیت آموزشی شرکت قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی‌های  آموزشی کوتاه‌مدت از جهاد دانشگاهی

گواهی‌نامه‌های آموزشی کوتاه‌مدت صادره از جهاد دانشگاهی ممهور به مهر جهاد دانشگاهی قابل ترجمه و تأیید است.

 

گواهی‌نامه‌های دارای ارزش استخدامی

گواهی‌نامه‌های دارای ارزش استخدامی صادره از موسسه عالی آموزش و پژوهش قابل ترجمه و تأیید نیست.

 

 

 

دفتر ترجمه رسمی شماره 755

دارالترجمه رسمي سروش
------------------------------------

آدرس: ميدان تجريش، ابتداي خيابان شهرداري، جنب پل عابر پياده، كوچه زعيم، پلاك 6 طبقه 2، كد پستي : 44857 19636

  تلفن: 22721247 - 22702021

  فاكس: 22739364

  ساعات كار: 8.30 الي 18.30

  پست الكترونيكي:

  info@sorooshtranslation.com

  sto_trans@yahoo.com

مدیریت: دکتر رزیتا ترانه، عضو جامعه ی مترجمین آزاد و بین المللی آمریکا و روسیه
مترجم رسمی مسئول: خانم شهناز ریاحی
با همکاری گروهی از مترجمان متعهد و با سابقه
 

   *****************************
    بانک تجارت: 3952-5020-5310-6273
    بانک پارسیان: 4457-4145-0610-6221
    بانک پاسارگاد: 2189-1542-2910-5022
    به نام: جاوید ترانه
   *****************************